Open navigation

Công văn 1440/TCT-CS ngày 09/04/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2091/CTTPHCM-TTHT ngày 28/02/2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về hồ sơ xác định khoản chi tài trợ y tế thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - ngày mai tươi sáng (BFF) của Công ty TNHH MSD HH Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.23 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành thuế thu nhập doanh nghiệp:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn 2091/CTTPHCM-TTHT, cụ thể: Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - ngày mai tươi sáng (BFF) được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BVN ngày 18/8/2021 của Bộ Nội vụ), có chức năng thực hiện tài trợ theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, Công ty MSD HH Việt Nam thực hiện tài trợ bằng tiền thông qua Quỹ BFF theo chương trình hỗ trợ bệnh nhân Ung thư trong việc sử dụng thuốc Keytruda tại các cơ sở y tế ở Việt Nam (theo Quyết định phê duyệt của Bộ Y tế) thì Công ty MSD HH Việt Nam được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi tài trợ bằng tiền cho BFF (nếu BFF là tổ chức có chức năng huy động tài trợ y tế theo quy định của pháp luật). Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ theo mẫu số 04/TNDN ký bởi Công ty và BFF kèm theo chứng từ chi tiền cho BFF và các tài liệu liên quan (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.