Open navigation

Công văn 1526/TCT-KK ngày 12/04/2024 Gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 52_2021_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/TCT-KK

V/v gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 Kính gửiCục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1856/CTTPHCM-KK ngày 15/02/2024 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc vướng mắc hạn nộp thuế GTGT quý 1 năm 2021 gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ quy định về thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau:

“1. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp ... của kỳ tính thuế ... và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 ... Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng ... quý 1, quý 2 năm 2021, ...Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2021...”

Tại Điều 4, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ quy định về Trình tự, thủ tục gia hạn như sau:

“1. Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót ... cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

4. Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp (bao gồm cả trường hợp Giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế và trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra xác định người nộp thuế được gia hạn có số thuế tăng thêm của các kỳ tính thuế được gia hạn).

Tại Điểm 1.b, Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về thời hạn nộp thuế như sau:

“1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP nêu trên, trường hợp người nộp thuế nộp tờ khai thuế GTGT phát sinh trước khi gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế thì cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh nợ thuế cho người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo đúng quy định của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC, QLN;
- Cục CNTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.