Open navigation

Công văn 7834/BNN-TC ngày 30/10/2023 Lấy ý kiến về chính sách thuế

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7834/BNN-TC 

V/v lấy ý kiến về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Tài chính - Tổng cục thuế

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 4609/BTC-CS ngày 18/10/2023 của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế về việc có ý kiến về chính sách thuế. Về việc này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Quá trình sản xuất Ure được tng hp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản gồm khí/than và năng lượng thông qua quá trình phản ứng hóa học. Quy trình sản xuất Urê là quy trình khép kín, liên tục trong đó có tạo ra Amon lỏng. Do đó, đề nghị Tổng cục thuế căn cứ quy trình sản xuất để áp dụng mức thuế cho phù hợp.

Trên đây ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Tài chính - Tổng cục thuế nghiên cứu, tng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - TTr. Hoàng Trung (để b/c);

- Vụ trưởng (đ b/cáo);
Lưu VT,TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Trường Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.