Open navigation

Công văn 1820/TCHQ-TXNK ngày 26/04/2024 Thuế giá trị gia tăng mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1820/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Giải pháp máy GF.
(Tầng 1 Nhà 3A, số 3A Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
 Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20240401/GFVN ngày 11/4/2024 của Công ty TNHH Giải pháp máy GF đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy laser CNC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Mục IV Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số 20240401/GFVN được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất là 10%. Mã số HS ở cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Trường hợp vướng mắc liên quan đến việc xác định hàng hóa nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định 94/2023/NĐ-CP để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Giải pháp máy GF biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




 Đặng Sơn Tùng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.