Open navigation

Công văn 1953/TCHQ-TXNK ngày 07/05/2024 Thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Hóa chất HD.
(Tầng 16, Tòa nhà Nam Cường, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HD/240503 ngày 03/5/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Hóa chất HD đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng nhập khẩu của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 29/3/2024, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HD/240326 ngày 26/3/2024 của Công ty có nội dung vướng mắc tương tự liên quan đến việc xác định thuế GTGT đối với mặt hàng “Thuốc màu chế phẩm từ Dioxyt Titan nguyên liệu sản sản xuất sơn (Titanium dioxide - TiO2), hàm lượng >80%”. Ngày 02/4/2024 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1382/TCHQ-TXNK trả lời Công ty (đính kèm). Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty được xác định là hóa chất cơ bản thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Trường hợp có vướng mắc trong việc xác định hàng hóa là hóa chất cơ bản hay sản phẩm hóa chất để kê khai thuế GTGT, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được giải đáp.

Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại và Hóa chất HD biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.