Open navigation

Công văn 1619/TCT-DNNCN ngày 17/04/2024 Báo cáo tình hình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/TCT-DNNCN

V/v: báo cáo tình hình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 13/04/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1310/TCT-DNNCN về việc báo cáo tình hình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Để tăng cường công tác quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã được chỉ đạo tại các công văn của Tổng cục Thuế như: công văn số 175/TCT-DNNCN ngày 17/01/2022, công văn số 1381/TCT-DNNCN ngày 28/4/2022; công văn số 3568/TCT-DNNCN ngày 27/9/2022; công văn số 4788/TCT-DNNCN ngày 19/12/2022; công điện số 08/CĐ-TCT ngày 10/6/2022, ... Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục báo cáo:

1. Kết quả phối hợp với cơ quan công an theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1310/TCT-DNNCN ngày 13/04/2023.

Số liệu báo cáo: cập nhật từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2024.

2. Tổng hợp tình hình khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo công văn số 1310/TCT-DNNCN ngày 13/04/2023.

Số liệu báo cáo: cập nhật từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/3/2024.

Thời gian gửi báo cáo trước ngày 26/4/2023 và bản mềm xin gửi vào địa chỉ email: tthong01@gdt.gov.vn hoặc nthanh05@gdt.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc Cục Thuế liên hệ đầu mối đ/c: Trần Thị Hồng hoặc Nguyễn Thị Hải Anh, điện thoại 024.39.712555 (máy lẻ 4217, 4210).

Đồng thời đề nghị các Cục Thuế nghiêm túc thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của Tổng cục Thuế tại công văn số 175/TCT-DNNCN ngày 17/01/2022 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và thương mại điện tử.

Tổng cục Thuế thông báo đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Mai Sơn (để b/c);
- Lưu: VT, DNNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 Lý Thị Hoài Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.