Open navigation

Công văn 1660/TCT-CS ngày 22/04/2024 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/TCT-CS

V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4501/CTTVI-TTHT ngày 09/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ:

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử;

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính quy định xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp.

Về việc chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ, đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế để xử lý theo quy định.

2. Về thời điểm tính hủy hóa đơn giấy sau khi cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về tiêu hủy hóa đơn đặt in, mua của cơ quan thuế.

Ngày 20/3/2024, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1078/TCT-PC trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (bản photocopy gửi kèm theo). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh nghiên cứu công văn số 1078/TCT-PC và căn cứ hồ sơ thực tế để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.