Open navigation

Công văn 1879/TCT-CS ngày 07/05/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt nam.
(Đ/C: Lô A1, đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2024/KT-THUE ngày 22/02/2024 của Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt nam vướng mắc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: ...

2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư”.

- Liên quan đến trường hợp của Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt nam, Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 4305/CTLAN-TTHT ngày 2/11/2023, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có công văn số 13515/CTDON-TTHT ngày 5/12/2023 trả lời Công ty (Bản photo copy các công văn đính kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC(TCT);
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.