Open navigation

Công văn 18991/CTHN-TTHT ngày 10/04/2024 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18991/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

 Kính gửi: Trung tâm Tư liệu
(Đ/c: S 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội - MST: 0101567589-041)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 40/CV-TL của Trung tâm Tư liệu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) vướng mắc về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập t tiền lương, tiền công:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

...2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

...e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn th Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Tham quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy đnh của Luật Thi đua khen thưởng.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, các khoản tiền thưởng của người lao động thuộc Trung tâm Tư liệu kèm theo các danh hiệu và bằng khen nếu thuộc các khoản tiền thưởng quy định tại tiết e.1 điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính thì khoản thu nhập đó không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Đề nghị Trung tâm Tư liệu căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Trung tâm có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm Tư liệu được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phòng NVDTPC;
 -
 Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.