Open navigation

Công văn 18993/CTHN-TTHT ngày 10/04/2024 Đăng ký người phụ thuộc đối với con đẻ học đại học tại nước ngoài

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18993/CTHN-TTHT

V/v Đăng ký NPT đối với con đẻ học đại học tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

 Kính gửiCN Công ty TNHH TVS SCS Việt Nam tại Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đng Đa, TP Hà Nội - MST: 0309421229-001)

Trả lời công văn số 98/CV đề ngày 28/03/2024 của CN Công ty TNHH TVS SCS Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với con đẻ học đại học tại nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

+ Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 quy định giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc:

“1. Giảm trừ gia cảnh

...d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (nh đủ theo tháng).

d.1.3) Con đang theo hc tại Việt Nam hoc nước ngoài tại bậc học, cao đng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, k cả con từ 18 tui trở lên đang học bậc học ph thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng....”

- Căn cứ Thông tư 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành.

+ Tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

“g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

g.1.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng minh gồm:

g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh.

g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đng, trung học chuyên nghiệp, trung học ph thông hoặc học nghề....”

- Căn cứ Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

+ Tại Khoản 10, Điều 7 địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu:

“Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31; Khoản 2, Khoản 3 Điều 32 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:

...10. Đối với người phụ thuộc theo quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

a) Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chtrả thu nhập.

Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm: Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập....”

- Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội.

+ Tại Khoản 2 Điều 44 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 k từ ngày kết tc năm ơng lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nht là ngày cuối cùng của tháng đu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với h sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;... ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho Công ty đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ đang theo học bậc đại học tại nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/TT-BTC thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g.3, Điểm g, Khoản 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính).

Về mẫu kê khai Công ty chi trả thu nhập tổng hợp và gửi T khai đăng ký thuế (mẫu số 20-ĐK-TH-TCT) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập theo quy định tại Khoản 10, Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trích dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc về chính sách thuế, công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để CN Công ty TNHH TVS SCS Việt Nam tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 1;
 - Phòn
g DTPC;
 -
 Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.