Open navigation

Công văn 1902/TCT-KK ngày 07/05/2024 Khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn thay thế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn thay thế

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10426/CTHDU-TTKT4 ngày 12/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương vướng mắc về chính sách thuế và nội dung cung cấp thông tin, tài liệu tại công văn số 11064/CTHDU-TTKT4 ngày 26/6/2023, công văn 16410/CTHDU-TTKT4 ngày 4/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định thuế GTGT;

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về xác định số thuế GTGT phải nộp;

Căn cứ Điều 39 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đối với người nộp thuế;

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập;

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển tiếp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp sau khi quyết toán điện của kỳ tính thuế năm 2020 giữa Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (sau đây gọi tắt là Công ty) có điều chỉnh lại giá tính thuế giá trị gia tăng thì Tổng Công ty Điện lực miền Bắc lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót theo từng tháng phát sinh điều chỉnh giá tính thuế gửi cho Công ty. Căn cứ hóa đơn thay thế, Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho các kỳ tính thuế của hóa đơn có sai sót, Cục Thuế tỉnh Hải Dương thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn không đúng quy định, xử phạt vi phạm, tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.