Open navigation

Công văn 4022/CTTPHCM-TTHT ngày 23/04/2024 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP H CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4022/CTTPHCM-TTHT

V/v tiếp tục đy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/03/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố năm 2024 và Công văn số 1730/UBND-KT ngày 03/04/2024 về việc triển khai Công văn số 3348/BTC-TCT ngày 29/03/2024 của Bộ Tài chính, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố như sau:

Triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/07/2022 hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với 100% các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử như hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng tần suất phát hành hóa đơn lớn như: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; kinh doanh vàng bạc; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Đ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại hình kinh doanh đặc thù, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022.

Việc triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử của những hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng tần suất phát hành hóa đơn lớn như: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác. Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết hợp với chương trình “Hóa đơn may mn” sẽ là giải pháp có hiệu quả lâu dài trong thay đổi thói quen của người tiêu dùng theo hướng tiêu dùng văn minh, ly hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, với người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyn đi số trong công tác quản lý thuế. Việc thay đổi thói quen của người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ là một trong những yếu t thúc đy người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội số một cách toàn diện, hướng ti mục tiêu của Chính phủ phát triển xã hội số giúp người dân, doanh nghiệp được thuận lợi hơn trong việc tuân thủ pháp luật Thuế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với ý nghĩa và kết quả đạt được của việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Ngày 29/3/2024, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3348/BTC-TCT gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tiếp tục chỉ đạo công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế để triển khai các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc, xăng dầu...).

Triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định; Cùng với đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc triển khai HĐĐT nói chung, triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền gắn nói riêng; Phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngoài việc tập trung triển khai đối với các lĩnh vực đã triển khai từ năm 2023 thì năm 2024 cần thực hiện mở rộng việc rà soát và triển khai đối với một số lĩnh vực đặc thù khác là: xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo.... để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất hóa đơn điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với quyền được nhận hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, ngày 11/04/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 160/TB-VPCP năm 2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, trong đó yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng, nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Cục Thuế sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành đ thực hiện tốt một số nhiệm vụ khi triển khai hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng theo Chỉ thị s 08/CT-UBND và Công văn số 1730/UBND-KT, cụ thể:

Một là: Cục thuế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn để triển khai các giải pháp nhằm chng thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc,...). Triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định.

Hai là: Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc.

Ba là: Tiếp tục rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngoài việc tập trung triển khai đối với lĩnh vực ăn uống, nhà hàng đã triển khai từ năm 2023 thì năm 2024 cần thực hiện mở rộng việc rà soát và triển khai đối với một số lĩnh vực đặc thù khác là: xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo....để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất hóa đơn điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với quyền được nhận hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Bốn là: Tiếp tục tuyên truyền đối với người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy hóa đơn điện t một cách thuận tiện để tham gia chương trình hóa đơn may mắn của ngành Thuế.

Ngành Thuế xác định việc triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Cơ quan Thuế các cấp đang rà soát để mở rộng nhóm lĩnh vực kinh doanh đưa vào diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024. Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cần chủ động liên hệ với các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT, đng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đi hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Đối với các đơn vị đã đăng ký áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chưa sử dụng thì phải sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Người nộp thuế tham khảo thông tin chi tiết về việc trin khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, các thông tin hướng dẫn về hóa đơn điện tử trên các kênh thông tin của Cục Thuế.

- Website: www.tphcm.gdt.gov.vn

- Kênh Fanpage của Cục thuế TP.HCM: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (https://www.facebook.com/CucThueHCM)

- Kênh Youtube của Cục thuế TP.HCM: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (https://bit.ly/38HboIv)

Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế gửi thông tin đến các cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn. Cục Thuế cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất đ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật thuế nói chung và hóa đơn điện tử nói riêng.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Người nộp thuế trên địa bàn thành phố;
- BLĐ Cục Thuế “để báo cáo”;
- UBND TP.HCM “để báo cáo”;
- Sở Tài chính “phối hợp thực hiện”;
- Sở Công Thương “phối hợp thực hiện”;
 - Cục Quản lý thị trường Thành phố “phối hợp thực
 hiện”;
- Công an Thành phố “phối hợp thực hiện”;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP “phối hợp thực hiện”;
- Các Phòng, Chi Cục Thuế “để triển khai đến các doanh nghiệp thuộc đơn vị quản lý”;
 - Cơ quan báo đài thành phố “ph
i hp tuyên truyền”;
- Các kênh truyền thông của Cục Thuế;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT. (pvpthao.8b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.