Open navigation

Công văn 1757/BYT-QLD ngày 07/04/2024 Xuất khẩu tinh dầu quế

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/BYT-QLD

V/v xuất khẩu tinh dầu quế

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính

Trong thời gian vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc xuất khẩu tinh dầu quế; về nội dung này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế nhận được công văn số 564/UBND-NLN ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xuất khẩu tinh dầu quế cho các doanh nghiệp; ngày 22/3/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1371/BYT-QLD gửi UBND tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên quan để hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai (xin đính kèm).

2. Để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, chế biến sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng và các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh nói chung, cũng như hỗ trợ việc xuất khẩu tinh dầu quế nói riêng; Bộ Y tế đề nghị Quý Tổng cục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện việc xuất khẩu tinh dầu quế theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn Quý Tổng Cục./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đài Truyền hình VN (để phối hợp);
- Bộ: Tài chính, NNPTNT, Công thương (để phối hợp);
- UBND các tỉnh/TP;
- Hiệp Hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam;
- Hiệp Hội tinh dầu hương liệu mỹ phẩm Việt Nam;
- Vụ, Cục: PC; QLYDCT, ATTP;
 - Lưu: VT, QLD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.