Open navigation

Công văn 1901/BTTTT-VCL ngày 16/05/2024 Hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1901/BTTTT-VCL

V/v hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 (sau đây gọi tắt Quyết định số 142/QĐ-TTg). Để việc triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg được đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nội dung liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2030, chi tiết tại các Phụ lục kèm theo (Phụ lục I - đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Phụ lục II - đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phụ lục III - Khung đề cương xây dựng Chiến lược dữ liệu cho các địa phương). Căn cứ trên cơ sở khung hướng dẫn này, tùy theo điều kiện, đặc thù và tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương, đề nghị Quý Cơ quan chi tiết hóa và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp triển khai cho phù hợp.

Trân trọng đề nghị các bộ, ngành, căn cứ theo nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg nhanh chóng tổ chức thực hiện Chiến lược, công bố danh mục dữ liệu mở, dữ liệu lớn của ngành, lĩnh vực và phối hợp các địa phương phát triển dữ liệu mở, dữ liệu lớn của ngành, lĩnh vực mình; xây dựng và ban hành Chiến lược dữ liệu của riêng bộ, ngành, hoặc lồng ghép các nội dung về chiến lược phát triển dữ liệu trong các đề án, kế hoạch về chuyển đổi số hằng năm của bộ, ngành để thực hiện đồng bộ với Chiến lược dữ liệu quốc gia; đồng thời gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp.

Trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương để quyết định việc xây dựng và ban hành riêng Kế hoạch/Chiến lược triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển dữ liệu trong các chiến lược, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số hằng năm của tỉnh, thành phố trên cơ sở chi tiết hóa các giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược dữ liệu quốc gia, đồng bộ với kế hoạch phát triển dữ liệu công bố của các bộ, ngành chủ quản các lĩnh vực và phù hợp với điều kiện, nhu cầu, định hướng phát triển của địa phương; đồng thời gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề mới phát sinh, kính đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi thông tin phản hồi để Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, hướng dẫn bổ sung thêm.

Thông tin trao đổi, phản hồi đề nghị Quý Cơ quan liên hệ qua đầu mối phân công của Bộ Thông tin và Truyền thông (đồng chí Nguyễn Gia Bắc, Ban Cơ sở hạ tầng Thông tin và Truyền thông - Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; điện thoại:0983860283, email: ngbac@mic.gov.vn) để phối hợp giải quyết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Thứ trưởng Phạm Đức Long;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ TT&TT: Cục CĐSQG, Vụ KTS&XHS, Cục ATTT, Cục VT,Viện CNS&CĐSQG, Viện Chiến lược TT&TT;
 - Lưu: VT, VCL(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Đức Long

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.