Open navigation

Công văn 1659/TCT-CS ngày 22/04/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 427/CTBTR-TTKT1 ngày 06/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 27 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội quy định về mua bán hàng hóa quốc tế.

- Tại Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế.

- Tại Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) và Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, và điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, thẩm quyền quyết định hoàn thuế và thực tế kiểm tra tại doanh nghiệp để xác định trường hợp Công ty TNHH MTV Cao Hoàng Đạt có hàng hóa xuất khẩu nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.