Open navigation

Công văn 1886/TCT-CS ngày 07/05/2024 Chính sách lệ phí trước bạ đối với động cơ xe ô tô

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1886/TCT-CS

V/v chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửiCục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 90648/CTHN-HKDCN ngày 27/12/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giải quyết vướng mắc thu lệ phí trước bạ đối với động cơ xe ô tô. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 8 Điều 3; điểm a, d khoản 5, khoản 6 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Việc mức thu lệ phí trước bạ đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy, thân máy (block) được thay thế và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được quy định cụ thể tại a, d khoản 5, khoản 6 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ cụ thể để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ QLT DNNCN (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.