Open navigation

Công văn 2508/BYT-BH ngày 13/05/2024 Đôn đốc triển khai kiểm thử gửi dữ liệu điện tử theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra kèm theo Quyết định 4750_QĐ-BYT

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2508/BYT-BH

V/v đôn đốc triển khai kiểm thử gửi dữ liệu điện tử theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ/ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1245/BHXH-CNTT ngày 03/5/2024 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam kèm theo tài liệu hướng dẫn triển khai kiểm thử tiếp nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và giải quyết các chế độ liên quan.

Để đảm bảo tiến độ thời gian triển khai chính thức kể từ ngày 01/7/2024, làm căn cứ giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT, Bộ Y tế đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nghiên cứu, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số 907/BYT-BH ngày 01/3/2024 về việc đôn đốc triển khai kiểm thử gửi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT.

2. Giám đốc các cơ sở KCB trong toàn quốc trực tiếp quan tâm, chỉ đạo sát sao các phòng, ban liên quan để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nói trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không gửi được dữ liệu theo chuẩn dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT khi cơ quan BHXH dừng tiếp nhận chuẩn dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT kể từ ngày 01/7/2024.

Trong quá trình thực hiện kiểm thử nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp gửi Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.

(Gửi kèm theo Công văn số 1245/BHXH-CNTT ngày 03/5/2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công văn số 907/BYT-BH ngày 01/3/2024 của Bộ Y tế).

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam (để p/h);
- Cục C06 - Bộ Công an (để p/h);
- Các Vụ/Cục: KCB, K2ĐT, HIV/AIDS, KHTC (để p/h);
- Trung tâm Thông tin y tế QG (để biết);
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.