Open navigation

Công văn 2129/TCT-CS ngày 20/05/2024 Vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/TCT-CS

V/v vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 491/CTPTH-HKDCN ngày 20/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về giải quyết đơn của công dân và đề nghị giải đáp vướng mắc về thu tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 5, Điều 54, khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai 2013;

- Căn cứ Điều 1 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Điều 1 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ quy định trên, pháp luật về đất đai không quy định việc giao đất tín ngưỡng không thu tiền sử dụng đất. Do đó, đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm sang đất tín ngưỡng quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai 2013 (gồm: đất có công trình đình, đền miếu, am, từ đường, nhà thờ họ) có thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hay không thu tiền sử dụng đất, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, trong đó nêu rõ các trường hợp vướng mắc cụ thể như: công trình cụ thể, mục đích sử dụng chung của cư dân địa phương hay của các cá nhân, dòng họ, thuộc quyền sở hữu, quản lý của tổ chức xã hội, cá nhân...? để cơ quan quản lý nhà nước có đủ thông tin, có cơ sở ban hành chính sách phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.