Open navigation

Quyết định 812/QĐ-BTTTT ngày 17/05/2024 Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số năm 2024

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024 

 QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Đức Long;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
 - Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Đức LongKẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024
 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Mục đích

- Thực hiện mục tiêu “100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số” đã đề ra tại Quyết định số 146/QĐ- TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 146).

- Thiết lập, tổ chức hoạt động và thực hiện bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số cho Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Cung cấp Nền tảng phục vụ quản lý và hoạt động cho Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số.

- Tập huấn kỹ năng số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân.

- Tổ chức các khóa học để phổ cập kỹ năng số cơ bản miễn phí cho người dân Việt Nam trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs).

- Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các nội dung của Đề án 146 tại các địa phương.

2. Nội dung các nhiệm vụ

2.1. Đánh giá kết quả triển khai các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Đánh giá kết quả triển khai các khóa học do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức theo Văn bản số 6106/BTTTT-CĐSQG ngày 08/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (bao gồm 10 khóa học về chuyển đổi số và 02 khóa học về kỹ năng số).

2.2. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

a) Đối tượng bồi dưỡng:

- Lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nhân sự chuyển đổi số đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nhân sự chuyển đổi số các đơn vị quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở, ngành, UBND cấp huyện thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

- Nhân sự chuyển đổi số của UBND cấp xã.

- Lãnh đạo và nhân sự chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí, truyền thông.

- Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước.

b) Các khóa bồi dưỡng:

- Khóa 1: Tổng quan về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

- Khóa 2: Kiến thức nền tảng về chuyển đổi số.

- Khóa 3: Dữ liệu số.

- Khóa 4: Dữ liệu mở.

- Khóa 5: Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước.

- Khóa 6: Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu.

- Khóa 7: Quản trị dữ liệu.

- Khóa 8: Kết nối và chia sẻ dữ liệu.

- Khóa 9: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông.

- Khóa 10: Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số, CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.

c) Hình thức bồi dưỡng: Thực hiện bồi dưỡng trực tuyến trên Nền tảng MOOCs. Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp tại một số địa phương (dự kiến 06 địa phương) để tiếp thu ý kiến của địa phương đối với chương trình bồi dưỡng kết hợp công tác hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tổ chức triển khai Đề án 146.

d) Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

đ) Đơn vị phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục An toàn thông tin, Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

e) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2024.

g) Kết quả dự kiến: Tổ chức các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức bồi dưỡng trực tiếp tại 06 địa phương.

2.3. Tiếp tục hỗ trợ miễn phí Nền tảng học trực tuyến mở đại trà cho các bộ, ngành, địa phương để thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo nhu cầu của cơ quan, địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng có hiệu quả Nền tảng học trực tuyến mở đại trà MobiEdu, OneTouch để thực hiện bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2.4. Tổ chức và điều phối hoạt động Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

a) Thiết lập, hướng dẫn hoạt động Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên cơ sở mở rộng đội ngũ 100 chuyên gia Chính phủ điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các cơ quan Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để cử chuyên gia chuyển đổi số tham gia Mạng lưới và hướng dẫn các nhiệm vụ, hoạt động của Mạng lưới.

b) Xây dựng Nền tảng phục vụ quản lý hoạt động của Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Nền tảng phục vụ hoạt động của Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số với đầy đủ các chức năng đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ hoạt động của các thành viên Mạng lưới.

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ số cho Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Tổ chức được một số khóa học chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ số cho thành viên Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số.

d) Xây dựng nội dung tin bài, duy trì hoạt động của Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên Nền tảng.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên cả năm.

- Kết quả dự kiến: Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số hoạt động, tương tác, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trên Nền tảng. Nền tảng hoạt động ổn định, thường xuyên và liên tục.

đ) Sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trong năm 2024 và đề xuất các hoạt động của Mạng lưới chuyên gia năm 2025.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Báo cáo sơ kết hoạt động của Mạng lưới chuyên gia và đề xuất các nội dung hoạt động của Mạng lưới chuyên gia năm 2025.

2.5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy triển khai bồi dưỡng về kiến thức chuyển đổi số cho 100% công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trên Nền tảng MOOCs.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024.

- Kết quả dự kiến: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số trên Nền tảng MOOCs.

2.6. Phối hợp với Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cho đoàn viên Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin.

- Thời gian thực hiện: Quý III và IV năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Tổ chức các khóa học cơ bản về kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng số miễn phí cho đoàn viên Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông.

2.7. Tiếp tục thực hiện phổ cập kỹ năng số cơ bản miễn phí cho người dân trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà và thông qua hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Đơn vị chủ trì: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục An toàn thông tin, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và các doanh nghiệp công nghệ có cán bộ tham gia mạng lưới hỗ trợ thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Thời gian thực hiện: Đến hết Quý IV năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Cập nhật, bổ sung các khóa học kỹ năng số để cung cấp miễn phí cho người dân trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phối hợp với các địa phương để truyền thông, thu hút người dân tham gia các khóa học kỹ năng số trên Nền tảng. Tổ chức các đợt phổ biến trực tiếp kiến thức, kỹ năng số cho người dân theo hình thức “cầm tay chỉ kỹ năng số”, với phương châm “bình dân học kỹ năng số” thông qua hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng. Phấn đấu mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 thành viên biết sử dụng 05 nội dung kỹ năng số cơ bản[1].

2.8. Sơ kết kết quả triển khai Đề án 146 trong năm 2024 và đề xuất kế hoạch triển khai năm 2025.

- Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

- Kết quả dự kiến: Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2024. Tổng hợp kết quả, xây dựng Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Đề án 146 năm 2024 và đề xuất kế hoạch triển khai Đề án năm 2025.

3. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm phân bổ cho Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị liên quan tại Kế hoạch này.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Cục Chuyển đổi số quốc gia

a) Chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo tiến độ đề ra.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia xây dựng nội dung bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số. Thường xuyên rà soát tình hình và xu thế chuyển đổi số ở trong nước và quốc tế để đề xuất cập nhật nội dung bồi dưỡng, tập huấn, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra. Lựa chọn giảng viên và đội ngũ hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ học viên trong quá trình thực hiện bồi dưỡng.

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tiếp tục hoàn thiện các chức năng, tính năng và bảo đảm hạ tầng của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà để tổ chức các khóa học trên Nền tảng được thông suốt, liên tục, không gián đoạn.

d) Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Cục Chuyển đổi số quốc gia tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch này.

4.2. Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia để xây dựng các nội dung bồi dưỡng, tập huấn về phát triển kinh tế số và xã hội số, các khóa học về kỹ năng số cho người dân.

4.3. Cục An toàn thông tin

Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia xây dựng nội dung bồi dưỡng, tập huấn liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho Nền tảng học trực tuyến mở đại trà để tổ chức các khóa bồi dưỡng trên Nền tảng.

4.4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

a) Hướng dẫn, phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Bộ Thông tin và Truyền thông bố trí kinh phí bảo đảm cho thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai dự toán, thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

4.5. Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước

a) Lựa chọn cử cán bộ tham gia Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số theo đúng tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số tham gia đầy đủ các hoạt động của Mạng lưới.

b) Cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức để hoàn thành mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng số. Tạo điều kiện cho các cán bộ học viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn.

b) Bảo đảm kinh phí (nếu có) cho các cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo quy định./.

 

 


[1] 05 nội dung kỹ năng số cơ bản: (1) sử dụng dịch vụ công trực tuyến, (2) mua sắm trực tuyến, (3) thanh toán trực tuyến, (4) tự bảo vệ mình trên không gian mạng, (5) sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù của địa phương.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.