Open navigation

Quyết định 813/QĐ-BTTTT ngày 17/05/2024 Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 142_QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTG NGÀY 02/02/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

Điều 2. Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có tên tại Kế hoạch và thủ trưởng các đơn vị liên quan, các Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đơn vị chuyên trách CĐS các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng (để b/c); các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Cổng TTĐT Bộ;
 - Lưu: VT, VCL (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Đức LongKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTG NGÀY 02/02/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030
(ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày / /2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động) với nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt các mục tiêu đề ra.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, ngành trong việc thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi; triển khai năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai Kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể bao gồm:

1. Phân công theo dõi thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược liên quan đến Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục 01 kèm theo).

2. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục 02 kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch hành động.

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động; đề xuất xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết) trong giai đoạn tiếp theo.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Kế hoạch hành động, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị đầu mối và các cơ quan liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, dự án, dự toán kinh phí chi triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và hướng dẫn các cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư, định mức, đơn giá và các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch hành động này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc khối báo chí, truyền thông:

Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ và Báo VietNamNet phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách và triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch hành động này./.PHỤ LỤC 01

PHÂN CÔNG THEO DÕI THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TT

Tên chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đầu mối theo dõi thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn vị triển khai thực hiện theo Quyết định 142/QĐ-TTg

Giai đoạn thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Phát triển hạ tầng dữ liệu

a

100% các Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu vùng, khu vực, Trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trên cả nước được bảo đảm kết nối thành công, tạo thành một mạng lưới chia sẻ năng lực tính toán, xử lý dữ liệu lớn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước

Cục Viễn thông

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các địa phương có Trung tâm dữ liệu vùng, khu vực; các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số liên quan

2024-2030

2030

b

Các Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ và các Nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động Make in Viet Nam đảm bảo sẵn sàng đáp ứng 100% nhu cầu lưu trữ, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam.

Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Cục Viễn thông; Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số liên quan

2024-2030

2027

2

Phát triển dữ liệu phục vụ Chính phủ số

a

100% các cơ sở dữ liệu quốc gia trong danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử hoàn thành việc số hóa, cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả; được kết nối, chia sẻ với kho dữ liệu tổng hợp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia và kết nối, chia sẻ trên phạm vi toàn quốc

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các bộ, ngành, địa phương

2024-2030

2026

b

Các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương (ngoại trừ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đặc thù) có nhu cầu kết nối, khai thác, tích hợp, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với nhau, được đáp ứng 100% yêu cầu thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các Bộ ngành, địa phương

2024-2030

2026

c

100% các cơ quan nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh mở và cung cấp dữ liệu mở đảm bảo chất lượng.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các Bộ ngành, địa phương

2024-2030

2025

d

100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; tối thiểu 80% dữ liệu về kết quả thực hiện các thủ tục hành chính được tái sử dụng, chia sẻ theo quy định.

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ, cơ quan chủ trì các thủ tục hành chính

2024-2030

2027

đ

Tích hợp kết quả xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của từng đơn vị; tỷ lệ áp dụng dữ liệu trong phục vụ quản lý điều hành công việc trên môi trường số, trong kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức đạt tối thiểu 70%

Vụ Tổ chức cán bộ

Trung tâm Thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2024-2030

2030

e)

Kết hợp khai thác sử dụng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đối với 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện cung cấp trực tuyến.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Trung tâm Thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2024-2030

2027

3

Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số

 

Phát triển thị trường dữ liệu, hoàn thành thí điểm, thử nghiệm 05 sàn giao dịch dữ liệu tạo môi trường mua bán, trao đổi dữ liệu có sự giám sát đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật; phát triển các dịch vụ dữ liệu.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương; các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số

2024-2030

2028

4

Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

 

100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quan trọng của các bộ, ngành, địa phương được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp.

Cục An toàn thông tin

Các Bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số

2024-2030

2026PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

Giai đoạn thực hiện

Thời gian hoàn thành

A

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUỐC GIA

I

Xây dựng thể chế, chính sách và thông tin tuyên truyền

1

Xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Cục Công nghiệp công nghệ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Luật được trình Quốc hội phê duyệt

2024-2025

Quý II/2025

2

Xây dựng Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nghị định được phê duyệt trình Chính phủ

2024

12/2024

3

Xây dựng Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nghị định được phê duyệt trình Chính phủ

2024

12/2024

4

Xây dựng Nghị định quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nghị định được phê duyệt trình Chính phủ

2024

12/2024

5

Xây dựng các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị vận hành nền tảng số, hệ thống giao dịch điện tử trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, kết nối, chia sẻ, giao dịch dữ liệu số.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các quy định được ban hành

2024-2027

12/2025

6

Xây dựng Nghị định quy định về mua bán, trao đổi dữ liệu riêng, dữ liệu có bản quyền; quy định về các dạng dữ liệu đủ điều kiện tham gia mua bán, trao đổi, chuyển nhượng.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nghị định được phê duyệt trình Chính phủ

2025-2030

12/2027

7

Xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn dữ liệu, quản lý chất lượng dữ liệu.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan

Quy định được ban hành

2024-2025

06/2025

8

Xây dựng văn bản hướng dẫn về việc xác định dữ liệu phi danh tính.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

Quy định được ban hành

2024

12/2024

9

Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu, tư vấn chiến lược quản trị dữ liệu, cung cấp nền tảng, dịch vụ quản trị dữ liệu; Quy định phòng chống sự chi phối, thao túng thị trường của các tổ chức, doanh nghiệp có lợi thế nắm giữ khối lượng dữ liệu lớn của Việt Nam.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Vụ Kinh tế số và Xã hội số; các cơ quan, đơn vị liên quan

Các quy định, chính sách được ban hành

2024-2030

12/2026

10

Xây dựng và ban hành các nguyên tắc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm, các quy định hướng dẫn về an toàn khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công.

Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các văn bản quy định được ban hành

2024-2030

06/2025

II

Phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, kết nối, chia sẻ dữ liệu

 

Củng cố và tận dụng, bảo đảm đồng bộ, kết nối thông suốt các trung tâm dữ liệu sẵn có.

Trung tâm thông tin

Cục Chuyển đổi số quốc gia, các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện tháng 6, tháng 12 hằng năm

2024-2030

Thường xuyên

III

Phát triển thị trường dữ liệu

 

1

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia trong danh mục cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2027

Theo tiến độ trong Nghị định quy định danh mục CSDL quốc gia.

2

Tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2026

12/2026

3

Phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên thông kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công.

Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

4

Hoàn thiện Cổng dữ liệu quốc gia và đảm bảo cung cấp, cập nhật kịp thời các bộ dữ liệu mở cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tra cứu, khai thác sử dụng

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2026

06/2025

IV

Phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu

 

 

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống các nền tảng số.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

V

Phát triển thị trường dữ liệu

 

1

Xây dựng đề án thiết lập thị trường dữ liệu và các văn bản pháp lý hướng dẫn thí điểm các sàn giao dịch dữ liệu.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đề án được phê duyệt và văn bản hướng dẫn được ban hành

2024-2026

12/2026

2

Bổ sung các sản phẩm, giải pháp thu thập, xử lý, trao đổi, làm giàu dữ liệu và biểu diễn dữ liệu vào Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan

Quyết định bổ sung danh mục các sản phẩm, giải pháp.

2024-2025

12/2025

VI

Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho dữ liệu

 

1

Phát triển Nền tảng rà quét lỗ hổng bảo mật.

Cục An toàn thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nền tảng được đưa vào vận hành, duy trì, cập nhật thường xuyên

2024-2030

12/2025

2

Hướng dẫn, thúc đẩy bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 4 lớp cho các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cục An toàn thông tin

Các bộ, ngành chủ quản các cơ sở dữ liệu quốc gia

Các phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 4 lớp cho các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia được các bộ, ngành chủ quản triển khai

Thường xuyên

Thường xuyên

VII

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

 

1

Hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để cung cấp các cơ hội thực tế và trao đổi kỹ thuật, tiếp cận với những công nghệ và phương pháp mới, tiên tiến nhất của thế giới về dữ liệu.

Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

2

Tăng cường đầu tư cho việc nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực dữ liệu, bao gồm cả việc hỗ trợ các dự án nghiên cứu tiên tiến và sáng tạo về dữ liệu.

Vụ Khoa học và công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

B

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BỘ TTTT

I

Xây dựng quy chế, quy định

 

1

Ban hành Danh mục dữ liệu mở của Bộ Thông tin và Truyền thông và triển khai xây dựng, cung cấp dữ liệu mở.

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định được ban hành.

2024-2025

12/2024

2

Ban hành Danh mục dữ liệu lớn và Kế hoạch phát triển dữ liệu lớn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định, Kế hoạch được ban hành.

2024-2025

12/2025

3

Xây dựng và ban hành hướng dẫn quy chuẩn đối với từng loại dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu lớn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Thông tin

Vụ Khoa học, công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định được ban hành.

2024-2030

06/2026

4

Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn thực hiện

2024-2025

12/2025

II

Phát triển hạ tầng dữ liệu

 

1

Triển khai Cổng dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia.

Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2025

12/2025

2

Xây dựng và củng cố, hoàn thiện các hạ tầng thu thập và truyền tải dữ liệu tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm thông tin

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Viễn thông, các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

3

Duy trì việc kết nối Nền tảng điện toán đám mây của các cơ quan nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

12/2026

III

Phát triển dữ liệu

1

Thu thập, củng cố và hoàn thiện dữ liệu chủ, cơ sở dữ liệu dùng chung trong cơ sở dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng dịch vụ Chính quyền số trong cơ quan nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

2

Xây dựng, cung cấp nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp bộ để lưu trữ tập trung, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung của Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội.

Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

12/2026

3

Phát triển nguồn dữ liệu lớn và xây dựng hồ dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thu thập và khai thác, làm giàu nguồn dữ liệu lớn phát sinh trong các hoạt động tại Bộ.

Trung tâm thông tin

Trung tâm Thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

12/2026

4

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Các đơn vị tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

5

Thu thập, phát triển dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ.

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

IV

Phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu

1

Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tại Bộ Thông tin và Truyền thông, kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Trung tâm Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

2024-2025

12/2025

2

Hợp tác xây dựng các bộ dữ liệu lớn theo vùng, miền.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch các vùng kinh tế - xã hội

3

Ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn đối với hoạt động mở, kết nối, chia sẻ dữ liệu của doanh nghiệp cho cộng đồng; xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp, người dân mở, chia sẻ dữ liệu có giá trị và cùng xây dựng các bộ dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung để phục vụ lợi ích chung cho xã hội.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quy định, văn bản hướng dẫn được ban hành

2024-2030

06/2026

V

Các nhiệm vụ khác

 

1

Hướng dẫn và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, triển khai Chiến lược/Kế hoạch phát triển dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và kế hoạch thực hiện các chiến lược thành phần.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024 - 2030

Thường xuyên

2

Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược; làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện trước 31/12 hằng năm

2024 - 2030

Thường xuyên

3

Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược đến năm 2025 và xác định các nhiệm vụ, đề án ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2030.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hội nghị sơ kết.

2025-2026

Quý I/2026

4

Xây dựng các tiêu chí, hướng dẫn cho bộ ngành, địa phương xây dựng danh mục dữ liệu lớn cần ưu tiên phát triển thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn

Năm 2024

Quý IV/2024

5

Hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, phát triển dữ liệu quốc gia, các Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu vùng.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Thường xuyên

6

Đưa các nhiệm vụ về “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về dữ liệu số” và “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dữ liệu số” vào trong nội dung của Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

2024-2030

Quý II/2026

7

Xây dựng, đưa bổ sung các bộ chỉ số đánh giá về phát triển dữ liệu vào Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) để đánh giá kết quả phát triển dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi, đánh giá hằng năm.

Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Cục Chuyển đổi số quốc gia, các cơ quan, đơn vị liên quan

Các chỉ số đánh giá về phát triển dữ liệu được bổ sung vào Bộ chỉ số DTI.

2024-2025

12/2025

8

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân về vai trò, tầm quan trọng của giá trị dữ liệu, phát triển, khai thác sử dụng, chia sẻ dữ liệu hiệu quả.

Các Cục: Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Thông tin cơ sở; Trung tâm Thông tin; Văn phòng Bộ; Báo VietNamNet

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Thường xuyên

Thường xuyên

9

Ban hành các văn bản hướng dẫn về đảm bảo an toàn thông tin trong công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cục An toàn thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn được ban hành

2024-2025

Quý II/2025

10

Ban hành các văn bản hướng dẫn quy định về thiết lập, vận hành hệ thống tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.

Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn được ban hành

2024-2025

Quý I/2025

11

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến lược cho các bộ, ngành, địa phương

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Thông tin, Cục Chuyển đổi số quốc gia

Văn bản hướng dẫn được ban hành

Năm 2024

Quý II/2024

12

Triển khai thí điểm xây dựng Chiến lược dữ liệu tại 01 bộ/ngành.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Thông tin, Cục Chuyển đổi số quốc gia

Chiến lược dữ liệu cấp Bộ được xây dựng, hoàn thiện

Năm 2024

Quý III/2024

13

Triển khai thí điểm xây dựng Chiến lược dữ liệu tại 01 địa phương (cấp tỉnh).

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, thành phố được lựa chọn làm thí điểm; Cục Chuyển đổi số quốc gia

Chiến lược dữ liệu của địa phương được xây dựng, hoàn thiện

Năm 2024

Quý III/2024

14

Công bố, nhân rộng mô hình thí điểm xây dựng Chiến lược dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố được lựa chọn làm thí điểm

Chương trình Hội thảo, công bố mô hình thí điểm

Năm 2024

Quý IV/2024

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.