Open navigation

Công văn 478/CATTT-ATHTTT ngày 30/03/2024 Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/CATTT-ATHTTT

V/v ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin/an toàn thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;

- Các Ngân hàng thương mại cổ phần, tổ chức tài chính;

- Hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, nhằm tạo thuận lợi trong công tác triển khải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0).

Thông qua Sổ tay, Cục An toàn thông tin hi vọng sẽ giúp các đơn vị nắm rõ hơn về các quy định, đặc biệt là quy định về xác định chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức xây dựng, thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin.

Sổ tay cũng được Cục An toàn thông tin cung cấp nhiều ví dụ cụ thể thông qua việc đúc kết kinh nghiệm, trả lời thắc mắc của các cơ quan, tổ chức trong thời gian qua để các cơ quan, tổ chức dễ hiểu, dễ triển khai trong thực tiễn.

Chi tiết nội dung Sổ tay xin vui lòng tải về từ Nền tảng Hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin triển khai tại địa chỉ https://capdo.ais.gov.vn hoặc trên Cổng Thông tin điện tử của Cục An toàn thông tin tại địa chỉ: https://ais.gov.vn.

Hy vọng Sổ tay sẽ là tài liệu hữu ích giúp các cơ quan, tổ chức triển khai thuận lợi công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra và hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg.

Trong quá trình nghiên cứu, áp dụng, Cục An toàn thông tin rất mong nhận được góp ý của các cơ quan, tổ chức để Sổ tay tiếp tục được cập nhật, bổ sung và hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo.

Đầu mối liên hệ, hỗ trợ của Cục An toàn thông tin:

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0914.646.840, thư điện tử: dungnm@mic.gov.vn.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT/ATTT của: Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục trưởng (để b/c)
- Phó Cục trưởng Trần Đăng Khoa;
- Lưu: VT, ATHTTT.NMD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Đăng Khoa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.