Open navigation

Công văn 2300/TCT-CS ngày 30/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2300/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6866/CTHN-TTKT2 ngày 01/02/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022) quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất;

Căn cứ Điều 3, Điều 4 và khoản 2 Điều 13 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13) quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế và các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về người nộp thuế.

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về loại hóa đơn.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội: trường hợp Công ty TNHH Ohara Plastic Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo đáp ứng các quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ thì Công ty TNHH Ohara Plastic Việt Nam là người nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn, áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ quy định trên và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại Công ty TNHH Ohara Plastic Việt Nam để hướng dẫn theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, KK&KTT(TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.