Open navigation

Công văn 2444/TCT-CS ngày 07/06/2024 Chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2444/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 220/CTQTR-NVDTPC ngày 11/3/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 19 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định cụ thể về việc cho thuê đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị. Trên cơ sở xác định của Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ cụ thể và quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước để giải quyết việc miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC (BTC);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.