Open navigation

Công văn 584/GSQL-TH Địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O khác với địa chỉ người xuất khẩu trên hóa đơn thương mại

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 584/GSQL-TH

V/v: vướng mắc C/O mẫu E

Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

 

Trả lời công văn số 529/HQLC-NV ngày 07/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O khác với địa chỉ người xuất khẩu trên hóa đơn thương mại, Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến như sau:

 

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên thông báo khi kết quả xác minh.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.