Open navigation

Quyết định 973/QĐ-BTNMT ngày 29/04/2016 Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường đối với phế liệu nhậu khẩu làm nguyên liệu SX

 Hết hiệu lực: 20/01/2019 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
 MÔI TRƯỜNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THAM GIA CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối vi phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức tham gichứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phạm vi chứng nhận: giám định phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các loại phế liệu khác thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với hướng dẫn tạm thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đícsử dụng phế liệu nhập khẩu.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2016 đến ngày 20 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh được tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi quy định tại Điều 1 phục vụ công tác quản lý nhà nước; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

Điều 4ng ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Các Bộ: CT, TC, KH&CN;
 - Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH&
CN
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
- Lưu VT, TCMT, KSON (12)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
 Nguyễn Văn Tài

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.