Open navigation

Công văn 6305/CT-HTr Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6305/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hantech Việt Nam

(Địa chỉ: Lô 44E khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội) MST: 0106138061


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/HT/2015 của Công ty TNHH Hantech Việt Nam hỏi về ưu đãi thuế TNDN 2015, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ khoản 2 Điều 14 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 quy định:


  “Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế


  2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.”


 • Căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định, số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi quy định ưu đãi thuế TNDN như sau:


  “3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn thuận lợi”.


 • Căn cứ điểm c khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành quy định:


  “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

  20. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20 như sau:


  c) Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn 2009 - 2013 thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”


 • Căn cứ Thông tư 96/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi:


+ Tại khoản 2b Điều 13 quy định:


“Điều 13. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:


1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:


2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.


 • Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi:


  “Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


  1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai...”


 • Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội số 012043000478 chứng nhận lần đầu ngày 25/03/2013 (bản photocopy).


Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Hantech Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 012043000478 chứng nhận lần đầu ngày 25/03/2013 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đầu tư vào khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh,Vĩnh Phúc, HN (không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi), theo như nội dung công văn của Công ty, dự án đầu tư đã phát sinh thu nhập từ kỳ tính thuế năm 2013, 2014. Do đó, dự án đầu tư vào khu công nghiệp của Công ty TNHH Hantech Việt Nam không được miễn thuế TNDN năm 2013, 2014.


Công ty được giảm 50% số thuế TNDN trong 04 năm (từ năm 2015 đến năm 2018) đối với khoản thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư tại khu công nghiệp Quang Minh theo quy định. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hantech Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.