Open navigation

Công văn 1762/TCHQ-GSQL ngày 10/03/2016 Hóa chất thuộc DM hóa chất phải khai báo khi NK gửi kho ngoại quan

 Hết hiệu lực: 12/07/2016 

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1762/TCHQ-GSQL

V/v hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 318/HQĐNa-GSQL ngày 23/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 (sửa đổi, bổ sung Điều 18) Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ quy định trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015 của Bộ Công thương thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc đối tượng phải thực hiện khai báo hóa chất nhập khu.

Theo các quy định dẫn trên không loại trừ việc khai báo hóa chất khi nhập khẩu hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan. Đồng thời việc khai báo hóa chất là cần thiết để cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát được hóa chất thuộc Danh Mục phải khai báo theo quy định khi đưa vào lãnh th Việt Nam.

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc khai báo hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./

  

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện); 

- Lưu: VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Công Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.