Open navigation

Công văn 14748/CT-HTr Giải đáp CST TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 14748 / CT - HTr

V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

(Địa chỉ: khu công nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) MST: 0100680623


Trả lời công văn số 135 / Zamil ngày 15/3/2016 của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Ngày 08/6/2015, Cục thuế TP Hà Nội có công văn số 34625 / CT - HTr hướng dẫn Công ty (Điểm 1).


Ngày 21/9/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 3871 / TCT - CS trả lời “trường hợp nếu nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư đã đầu tư vào Công ty Zamil Việt Nam (theo kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn nhằm hợp lý hóa quản lý và giám sát đầu tư) nếu phát sinh thu nhập thì Công ty Zamil Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay nhà đầu tư nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp trong quá trình chuyển nhượng có phát sinh khoản chênh lệch tỷ giả thì đây là khoản thu nhập có được từ chuyển nhượng vốn phải thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định”.


Nếu có vướng mắc cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với phòng Kiểm tra thuế số 1 để được giải quyết.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Thuế (để báo cáo);

  • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

  • Phòng Pháp chế

  • Lưu: VT. HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.