Open navigation

Công văn 4267/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng camera

 Hết hiệu lực: 10/06/2016 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4267 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng camera

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng camera. Để thống nhất phân loại mặt hàng trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011, Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  157 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011, Thông tư số  193 / 2012 / TT - BTC  ngày 15/11/2012, Thông tư số  164 / 2013 / TT -  BTC ngày 15/11/2013 và Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.25;

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống kê, rà soát mặt hàng nhập khẩu doanh nghiệp khai báo là Camera để phân loại theo đúng quy định:

  1. Trường hợp mặt hàng Camera là loại thu nhận hình ảnh để truyền vào màn hình điều khiển, không có chức năng ghi và lưu trữ hình ảnh, hoạt động theo cơ chế sau khi thu được hình ảnh, dữ liệu được số hóa và truyền vào một đầu thu, thuộc mã số 8525.80.40 - - Camera truyền hình.

  2. Trường hợp mặt hàng Camera là loại mà hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện truyền thông bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23). Có thể bao gồm: (i) bộ chuyển đổi  analog / digital , một kết nối đầu ra cung cấp đường dẫn để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc máy quan sát khác hoặc (ii) các kết nối đầu vào để có thể ghi các file hình ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong, thuộc mã số 8525.80.39 (nếu là camera ghi hình ảnh, không dùng cho lĩnh vực phát thanh) hoặc mã số 8528.80.50 (nếu là camera kỹ thuật số).

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra thực tế hàng hóa, thực hiện phân loại mặt hàng camera theo nội dung hướng dẫn trên, trên cơ sở đó đối chiếu với Biểu thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai và điều kiện hưởng C/O để xác định mức thuế và tính, thu đủ thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Công ty TNHH TMDV Minh Tín;

    (Đ/c: 165A Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8, TP.HCM), (thay  t / lời  CV số  02 / MT  ngày 20/1/2016)

  • Cục KTSTQ (để biết);

  • Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKLỗ Thị Nhụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.