Open navigation

Công văn 2044/TCT-CS Khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2044 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất

(Địa chỉ: Phân Khu Công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).


Trả lời công văn số  07 / VPCT  ngày 30/3/2016 của Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất (Công ty) về các khoản được trừ khi tính thuế TNDN đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản đảm bảo nợ vay để trả nợ vay cho Ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ các quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Điều 2 và Điều 9 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là tài sản đảm bảo tiền vay (theo văn bản đồng ý của ngân hàng) cho Công ty TNHH Global Eco Energy thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Do đó, Công ty phải tính và nộp thuế TNDN theo quy định tại Điều 17 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 và Điều 9 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty không được trừ số tiền đảm bảo nợ vay đã trả cho Ngân hàng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không được bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.


Do vậy, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời Công ty tại công văn số  665 / CT - TTHT  ngày 29/3/2016 là phù hợp quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.