Open navigation

Quyết định 257/QĐ-TCHQ Kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan năm 2015

 Không còn phù hợp 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  257 / QĐ - TCHQ 

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG

NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2015


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2011 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;


Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số  55 / 2005 / QH11  đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số  01 / 2007 / QH12  và Luật số  27 / 2012 / QH13 ;


Căn cứ Nghị định số  59 / 2013 / NĐ - CP  ngày 17/6/2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;


Căn cứ Quyết định số  02 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;


Căn cứ Quyết định số  45 / QĐ - BTC  ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số  2872 / QĐ - TCHQ  ngày 31/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc ngành Hải quan;


Căn cứ Quyết định số  3749 / QĐ - TCHQ  ngày 15/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng ngành hải quan năm 2015;


Xét đề nghị của Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan, ủy viên thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng ngành Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng cục Hải quan năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ Tài chính:

 • Bộ trưởng ( để b/c);

 • Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);

 • Thanh tra Bộ (thay b/c);

 • Lãnh đạo TCHQ;

 • Lưu: VT, TTr (5b).

  TỔNG CỤC TRƯỞNG


  Nguyễn Ngọc Túc

  KẾ HOẠCH


  KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2015

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  257 / QĐ - TCHQ  ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)


  1. Mục đích:


   1. Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng số  27 / 2012 / QH13 , chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.


   2. Đánh giá hoạt động của Ban PCTN của các đơn vị; đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị hải quan các cấp thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.


   3. Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế những hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức hải quan trong thực hiện nhiệm vụ.


  2. Yêu cầu:


   1. Các đơn vị triển khai thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; Triển khai các quy định của Bộ Tài chính về PCTN và Quyết định  3749 / QĐ - TCHQ  ngày 15/12/2014 về Kế hoạch phòng chống tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng năm 2015 của Tổng cục Hải quan.


   2. Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Hải quan nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống tham nhũng.


   3. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức hải quan; thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ được giao đối với cá nhân và người đứng đầu hải quan các cấp, nhằm xây dựng ngành Hải quan trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


  3. Nội dung kế hoạch kiểm tra:


 1. Kiểm tra công tác tổ chức quán triệt, thực hiện pháp luật về PCTN:


  1. Thực hiện các qui định của Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và các qui định khác có liên quan của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra;


  2. Việc triển khai Quyết định  3749 / QĐ - TCHQ  ngày 15/12/2014 về Kế hoạch phòng chống tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng năm 2015 của Tổng cục Hải quan tại các đơn vị.

  3. Công tác xử lý vi phạm đối với CBCC hải quan có hành vi tiêu cực, tham nhũng. Công tác xử lý kỷ luật về trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc tiêu cực tham nhũng;

 2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu sau:

  1. Kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức hải quan, tập trung chủ yếu kiểm tra các khâu trong làm thủ tục hải quan: việc tuân thủ thời hạn thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; công tác giám sát hải quan; kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện quy trình thủ tục hủy tờ khai hải quan nhằm đánh giá:


   + CBCC hải quan thực hiện chức trách nhiệm vụ;


   + Không được yêu cầu người dân và doanh nghiệp nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định khi làm thủ tục hải quan.


   + Không được thu bất kỳ khoản thu nào trái quy định.


  2. Kiểm tra công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ; công tác kiểm tra giám sát đột xuất của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra PCTN nhằm đánh giá hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị. Công tác thu thập thông tin, chủ động nắm chắc tình hình phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời cán bộ công chức Hải quan vi phạm pháp luật.


  3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát chống buôn lậu, nhằm ngăn chặn không để xảy ra đường dây buôn lậu, đối tượng buôn lậu móc nối với cán bộ công chức Hải quan trong địa bàn hoạt động của Hải quan.


  4. Kiểm tra việc sử dụng, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm đưa các trang thiết bị được trang bị vào sử dụng để phục vụ công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, phân tích phân loại hàng hóa... Những mặt hàng xuất nhập khẩu, hành lý xuất nhập cảnh phải qua máy soi để kiểm tra, hàng phải cân để kiểm tra mà không cân lại để kiểm tra thực tế, dẫn đến tiêu cực, buôn lậu, gian lận thương mại thì thủ trưởng đơn vị đó phải bị kỷ luật về trách nhiệm quản lý.


  5. Kiểm tra việc thực hiện quy định về việc luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết  02 / NQ -   BCS / BTC  ngày 10/10/2014 của Ban cán sự Bộ Tài chính; Quyết định số  2650 / QĐ - BTC  ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số  14183 / TCHQ - TCCB  ngày 26/11/2014 của Tổng cục Hải quan; và các văn bản hướng dẫn các vị trí công tác, thời hạn luân chuyển vị trí đối với CBCC.


  6. Kiểm tra việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức Hải quan:


   • Kiểm tra việc xử lý kỷ luật về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cán bộ công chức của các đơn vị có cán bộ công chức vi phạm pháp luật, đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.

   • Đơn vị nào để các cơ quan chức năng, hoặc cơ quan báo chí phát hiện cán bộ, công chức Hải quan tiêu cực, sách nhiễu, thu tiền trái quy định thì phải xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức vi phạm và xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu đơn vị đó.

  7. Kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản theo quy định.

 3. Tổ chức thực hiện:

  1. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:


   Căn cứ vào nội dung kế hoạch này; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm tra PCTN của đơn vị mình và quyết định thành lập các đoàn công tác kiểm tra Phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị.


   Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.


  2. Ban chỉ đạo PCTN của Tổng cục:


Giao Vụ trưởng Vụ Thanh tra; Cục trưởng Cục Điều tra CBL; Vụ trưởng Vụ TCCB, căn cứ vào nội dung kiểm tra, đơn vị được kiểm tra, đơn vị chủ trì trong kế hoạch này để ký quyết định thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch PCTN tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục, ký Kết luận kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra với Tổng cục trưởng.


Tổ chức kiểm tra công tác PCTN năm 2015 tại các đơn vị sau:STT


Nội dung kiểm tra


Đơn vị được kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp


01

Kiểm tra theo nội dung điểm 2.1 và 22 Mục III của Kế hoạch này.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.


Vụ Thanh

tra


Vụ TCCB; Cục ĐT CBL


02


Giám sát, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng.

Giám sát, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị khi có thông tin phản ánh về hành vi tiêu cực, sách nhiễu.


Vụ Thanh

tra


Vụ TCCB; Cục ĐTCBL


03

Kiểm tra theo nội dung điểm 2.3 và 2.4 Mục III của Kế hoạch này.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Cao Bằng, Nghệ An.


Cục ĐTCBL


Vụ Thanh tra; Vụ TCCB


04

Kiểm tra theo nội dung điểm 2.5; 2.6 và 2.7 Mục III của Kế hoạch này.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai.


Vụ TCCB


Vụ Thanh tra; Cục ĐTCBL

Giao Vụ trưởng Thanh tra, thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, phối hợp (giữa các đơn vị nói trên) để thành lập các đoàn kiểm tra nhằm hạn chế chồng chéo khi thành lập đoàn kiểm tra tại các đơn vị được kiểm tra. Kết quả kiểm tra báo cáo với Tổng cục trưởng theo quy định./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.