Open navigation

Công văn 607/TCT-KK ngày 13/02/2015 Đăng ký thuế cho chi nhánh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/TCT-KK

V/v đăng ký thuế cho chi nhánh

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4909/KH&ĐT-VP ngày 26/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và công văn số 3713/CT-KK&KTT ngày 27/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đăng ký thuế cho chi nhánh Công ty TNHH khí công nghiệp Đông Anh.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 34/ĐKKD-NV ngày 05/02/2015 trả lời công văn số 4909/KH&ĐT-VP ngày 26/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (bản photocopy đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội căn cứ công văn số 34/ĐKKD-NV ngày 05/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT TP. Hà Nội;
 - Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Lê Thu Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.