Open navigation

Công văn 4262/BHXH-NVGĐ1 Thông báo bổ sung công văn 4213/BHXH-NVGĐ1


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4262 / BHXH - NVGĐ1

V/v: Thông báo bổ sung công văn số 4213 / BHXH - NVGĐ1 ngày 26/12/2014 của BHXH TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế


Để bảo vệ quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT, ngày 26/12/2014, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 4213 / BHXH - NVGĐ1 về việc thanh toán thuốc BHYT trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.


Thực hiện công văn số 4390 / BHXH - ĐVT ngày 29/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40 / 2014 / TT - BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo bổ sung công văn 4213 / BHXH - NVGĐ1 như sau:


  • Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT vào viện trước ngày 01/01/2015 nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31 / 2011 / TT - BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 10 / 2012 / TT - BYT ngày 08 tháng 6 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31 / 2011 / TT - BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 cho đến khi người bệnh ra viện Cơ sở KCB thống kê danh sách người bệnh có thẻ BHYT vào viện trước ngày 01/01/2015 nhưng còn đang điều trị tại cơ sở KCB, gửi BHXH Thành phố làm cơ sở thực hiện thanh toán chi phí thuốc theo quy định tại Thông tư số 31 / 2011 / TT - BYT ngày 11/7/2011 cho đến khi người bệnh ra viện.


  • Riêng đối tượng bệnh nhân bị Ung thư đang điều trị, có sử dụng một trong bốn thuốc, Doxorubicin, Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib từ trước thời điểm Thông tư số 40 / 2014 / TT - BYT có hiệu lực thì tiếp tục được Quỹ BHYT thanh toán như quy định tại Thông tư số 31 / 2011 / TT - BYT cho đến khi liệu trình điều trị - Cơ sở KCB lập danh sách bệnh nhân đang sử dụng 4 thuốc này trước thời điểm 01/01/2015 gửi BHXH Thành phố làm cơ sở thanh toán.


Đề nghị các cơ sở KCB cùng phối hợp thực hiện để bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết.


Trân trọng.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • BHXH Việt Nam (để báo cáo);

  • Sở Y tế TP.HCM (để phối hợp);

  • BGĐ;

  • Lưu: VT, NVGĐ1 (250).


KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Lưu Thị Thanh Huyền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.