Open navigation

Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 Hướng dẫn tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4268 / BHXH - NVGĐ1

V/v hướng dẫn tiếp nhận thẻ BHYT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến cơ sở y tế một số nội dung trong việc tiếp nhận thẻ BHYT như sau:


 1. Đối với trẻ em dưới 3 tháng tuổi khi đi KCB bằng giấy khai sinh, chứng sinh:


  • Cơ sở khám chữa bệnh phải ghi rõ ngày, tháng, năm sinh vào cột (C hoặc D) biểu mẫu mẫu 79a, 80a (bảng thống kê chi phí ngoại trú, nội trú hằng tháng).


  • Thống kê đầy đủ địa chỉ: số nhà (nếu có); đường (ấp); phường / xã; quận / huyện; tỉnh / thành phố theo địa chỉ trên hộ khẩu của người mẹ.


  • Trường hợp trẻ thiếu các thông tin trên sẽ không được quỹ KCB BHYT thanh toán.


 2. Về các thông tin ghi trên thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh phát hành (mã tỉnh: 79):


  1. Đối với thông tin ngày, tháng, năm sinh:


   1. Trường hợp thẻ BHYT có ghi ngày tháng năm sinh nhưng trên giấy tờ tùy thân chỉ có năm sinh (cùng năm sinh) thì vẫn giải quyết bình thường.


    Ví dụ:


    + Thẻ BHYT ghi ngày, tháng năm sinh là: 01/01/1965 hoặc 1965


    + Giấy tờ tùy thân chỉ ghi năm sinh 1965.


   2. Trường hợp thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh, ghi ngày 01 / 01 / năm sinh hoặc 01 / 7 / năm sinh nhưng trên giấy tờ tùy thân ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh thì cơ sở KCB vẫn tiếp nhận giải quyết một lần và hướng dẫn người có thẻ về cơ quan Bảo hiểm xã hội (nơi phát hành thẻ) để được cấp đổi thẻ. Riêng các đối tượng hưu trí, học sinh sinh viên vẫn được giải quyết không yêu cầu đi đổi thẻ.


   Ví dụ:

   + Thẻ BHYT ghi ngày, tháng, năm sinh: 1965 hoặc 01/01/1965


   + Giấy tờ tùy thân ghi: 25/5/1965.


  2. Đối với thông tin địa chỉ ghi trên thẻ: Địa chỉ ghi trên thẻ có thể theo nơi cư trú (thường trú, tạm trú) hoặc tên đơn vị công tác.


 3. Về thông tin 5 năm tham gia BHYT liên tục: Hiện nay việc in tiêu chí này trên thẻ chưa đầy đủ, vì vậy đề nghị cơ sở KCB chỉ giải quyết 100% khi người bệnh có giấy xác nhận tham gia liên tục đủ 5 năm và đã đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng tối thiểu của ngành Bảo hiểm xã hội.


Trân trọng ../.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc;

 • Các phòng chức năng;

 • BHXH quận, huyện;

 • Sở Y tế Tp. HCM (để p/h);

 • Lưu: VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC


Lưu Thị Thanh Huyền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.