Open navigation

Công văn 198/TB-BTC Giá bán buôn tối đa và giá kê khai


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  198 / TB - BTC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015


THÔNG BÁO

V/V GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ KÊ KHAI

Thực hiện Quyết định số  1079 / QĐ - BTC  ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số  6544 / BTC -  QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 01 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 09 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam như sau:

1. Công ty TNHH Nestle Việt Nam:

ĐVT:  Đồng / hộp STT


Tên sản phẩm


Trọng lượng


Đơn vị

tính


Giá bán buôn

tối đa

(đã bao gồm

VAT)


Mức giá kê

khai

(Đã bao gồm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng

(đã bao gồm VAT)

1

S-26 GOLD 24x 400g

400g

Hộp

208.725

208.725

240.000

(Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/3/2015).

2. Công ty TNHH FrieslangCampina Việt Nam:STT


Tên sản phẩm


Trọng lượng


Đơn vị

tính


Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

Mức giá kê khai (đã bao gồm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị

(đã bao gồm VAT)


1

Dutch Baby Mau lớn Gold 0-6 (24x400g)


400g


Hộp


152.625


152.625


169.417


2

Dutch Baby Mau lớn Gold 0-6 (12x900g)


900g


Hộp


305.417


305.417


339.000


3

Dutch Baby Tập đi Gold 6-12 (12x900g)


900g


Hộp


298.083


298.083


330.8334

Dutch Lady Tò mò Gold 1-2 (12x900g)


900g


Hộp


262.083


262.083


290.917


5

Dutch Lady Tò mò Gold 1-2 (6x1500g)


1500g


Hộp


406.333


406.333


451.000


6

Dutch Lady Khám phá Gold 2-4 (12x900g)


900g


Hộp


259.167


259.167


287.667


7

Dutch Lady Khám phá Gold 2-4 (6x1500g)


1500g


Hộp


399.500


399.500


443.500


8

Dutch Lady Sáng tạo Gold 4-6 (12x900g)


900g


Hộp


250.000


250.000


277.500


9

Dutch Lady Sáng tạo Gold 4-6 (6x1500g)


1500g


Hộp


415.167


415.167


460.833

(Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/4/2015).

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)

  • Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.