Open navigation

Công văn 5507/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5507 / BCT - TTTN 

V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu


Căn cứ Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP );


Căn cứ Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC  ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC );


Căn cứ Quyết định số  53 / 2012 / QĐ - TTg  ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;


Căn cứ Thông báo số  19 / TB - VPCP  ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5;


Căn cứ thực tế diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2015 đến hết ngày 03 tháng 6 năm 2015 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT -  BCT-BTC;


Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:


Mặt hàng


Giá cơ sở kỳ trước liền kề, điều hành ngày 20/5/20151

 (đồng / lít ,kg)

Giá Cơ sở kỳ công bố2  (đồng / lít ,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố

với giá cơ sở kỳ trước liền kề  (đồng / lít , kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92


21.490

21.483

-7

-0,03

2. Xăng E5


20.995

20.988

-7

-0,03

3. Dầu điêzen 0.05S


16.711

16.364

-347

-2,07

4. Dầu hỏa


15.751

15.374

-377

-2,39

5. Dầu Madút 180CST 3.5S


13.477

13.251

-226

-1,68

Trước những diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm góp phần hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:


 1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu


  • Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.


  • Điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau:


   + Xăng khoáng các loại: giảm 7  đồng / lít , từ mức 1.054  đồng / lít  giảm xuống mức 1.047  đồng / lít ;


   + Xăng E5: giảm 7  đồng / lít , từ mức 889  đồng / lít  giảm xuống mức 882  đồng / lít ;


   + Dầu điêzen các loại: giảm 328  đồng / lít , từ mức 328  đồng / lít  giảm xuống mức 0  đồng / lít  (ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu);


   + Dầu madút các loại: giảm 226  đồng / kg , từ mức 324  đồng / kg  giảm xuống mức 98  đồng / kg .


 2. Giá bán xăng dầu


  Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:


  • Xăng RON 92: không cao hơn mức giá 20.436  đồng / lít ;


  • Xăng E5: không cao hơn mức giá 20.106  đồng / lít ;


  • Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn mức giá 16.364  đồng / lít ;


  • Dầu hỏa: không cao hơn mức giá 15.374  đồng / lít ;


  • Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn mức giá 13.153  đồng / kg .


 3. Thời gian thực hiện


 • Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2015.


 • Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2015.


 • Kể từ 15 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2015, là ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư Liên tịch số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC .

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ Công Thương  (b / c) ,

 • Lãnh đạo Bộ Tài chính  (b / c) ;

 • Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);

 • Cục Quản lý thị trường (BCT);

 • Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);

 • Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Lộc An

Giá xăng dầu thế giới 15 ngày


(20/5/2015 - 03/6/2015)


TT

Ngày

X92

Dầu hoả

DO 0,05

FO 3,5S

B/hổ

WTI

LNH

VCB

bán

1

20/5/15

81.770

76.440

76.810

374.370

68.110

58.980

21,673

21,830

2

21/5/15

81.510

76.820

76.960

380.880

68.340

60.720

21,673

21,830

3

22/5/15

82.830

78.060

78.290

394.100

69.070

59.720

21,673

21,830

4

23/5/15

5

24/5/15

6

25/5/15

81.690

76.260

76.610

388.550

67.140


21,673

21,865

7

26/5/15

80.970

76.710

77.030

390.070

67.300

58.030

21,673

21,855

8

27/5/15

79.720

75.950

76.150

389.020

66.710

57.510

21,673

21,830

9

28/5/15

77.590

74.020

74.780

380.070

64.890

57.680

21,673

21,840

10

29/5/15

80.320

74.570

75.260

378.550

65.140

60.300

21,673

21,840

11

30/5/15

12

31/5/15

13

1/6/15


60.200

21,673

21,840

14

2/6/15

82.520

77.190

77.930

388.370

67.760

61.260

21,673

21,840

15

3/6/15

81.140

76.740

77.180

379.010

67.310

59.640

21,673

21,840


Bquân

81.006

76.276

76.700

384.299

67.177

59.404

21,673

21,840

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.