Open navigation

Công văn 2930/LĐTBXH-LĐTL Trợ cấp thôi việc đối với cán bộ


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2930 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Trả lời công văn số  4934 / NHNN - TCCB  ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộNgân hàng Nhà nước Việt Nam về trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo nội dung công văn số  4934 / NHNN - TCCB  nêu trên thì chi trả trợ cấp thôi việc tại thời điểm ông Thượng chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.


  2. Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động và điểm a Khoản 2 Mục III Thông tư số  21 / 2003 / TT - BLĐTBXH  ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  44 / 2003 / NĐ - CP  ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì khi người lao động (đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên) chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc là 1/2 tháng tiền lương cộng với phụ cấp lương nếu có.


Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số  4934 / NHNN - TCCB , trường hợp ông Thượng chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Thượng đối với thời gian ông Thượng làm việc thực tế tại Hiệp hội.


Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.