Open navigation

Công văn 3230/LĐTBXH-LĐTL Cách tính lương hàng tháng cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3230 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v cách tính lương hàng tháng

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Samil Hà Nội Vina


Trả lời công văn số  07 / CVSAMIL  ngày 27/7/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samil Hà Nội Vina về cách tính lương hàng tháng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số  05 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động và Điều 4 Thông tư số  23 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số  05 / 2015 / NĐ - CP  thì tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của người lao động theo tháng, tuần, ngày, giờ. Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động; tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, số ngày làm việc bình thường trong tháng do người sử dụng lao động quy định nhưng phải tuân thủ các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.