Open navigation

Công văn 3181/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3181 / TCT - CS 

V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.


Trả lời công văn số  473 / CT - TTr  ngày 07/04/2015 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp của Công ty TNHH một thành viên Hạnh Phong, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điểm 1, Mục IV, Phần E, Thông tư số  134 / 2007 / TT - BTC  ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:


“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.


  • Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.


  • Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số  80 / 2005 / NĐ - CP  ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).


  • Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Hạnh Phong thành lập ngày 16/07/2007 tại Khu Công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có chủ sở hữu là Ông Lý Hào Minh đồng thời là chủ sở hữu DNTN Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hạnh Phong đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Long An nêu tại công văn số  473 / CT - TTr  ngày 07/04/2015: Công ty TNHH một thành viên Hạnh Phong không thuộc diện bị điều chỉnh bởi hướng dẫn tại Điểm 1, Mục IV, Phần E, Thông tư số  134 / 2007 / TT - BTC  ngày 22/09/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.


Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS-3b.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.