Open navigation

Công văn 4669/TCĐBVN-TCCB Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4669 / TCĐBVN - TCCB 

V/v xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;

Cục Quản lý XD đường bộ; Cục Quản lý ĐB cao tốc;

Các Sở giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số  11395 / BGTVT - TCCB  ngày 27/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư số  26 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị


  1. Thực hiện việc xác định chi phí tiền lương theo đường quy định tại Thông tư số  26 / 2015 / TT - BLĐTBXH  trong việc định giá, thẩm duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


  2. Định mức lao động theo Thông tư  26 / 2015 / TT - BLĐTBXH  được áp dụng từ ngày 01/9/2015. Trường hợp năm 2015, các đơn vị chưa hoàn thành việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung định mức lao động theo quy định tại Thông tư  26 / 2015 / TT - BLĐTBXH  thì định mức lao động để tính tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2015 không vượt quá mức đã tính trong giá sản phẩm dịch vụ công ích của năm 2014.


Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị có ý kiến bằng văn bản và gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 08/9/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét và hướng dẫn bổ sung.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục trưởng (b.c);

  • Các Vụ: TC, KHĐT, QLBTĐB; ATGT;

  • Lưu: VT, TCCB (Hg).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Quyền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.