VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 7290 / VPCP - NC

V/v xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Bộ Công an.

Thời gian vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh về tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh, gây dư luận bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự ở nhiều địa phương. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia có ý kiến như sau:


  1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động của các tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định của Nghị định số 42 / 2014 / NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.


  2. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản và đấu tranh với những đường dây, ổ nhóm lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, bảo đảm an ninh, trật tự.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;

  • Bộ Tài chính;

  • Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an);

  • C42 (Bộ Công an);

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH;

  • Lưu: VT, NC(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục