Open navigation

Công văn 4211/TCT-CS Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4211 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thời trang Star

(Địa chỉ: Lô CN-B4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Tp.Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  110 / CV - SF / 2014  ngày 25/12/2014 của Công ty TNHH Thời trang Star về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về vấn đề Công ty kiến nghị, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế đề nghị Công ty căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình thực tế của doanh nghiệp để thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b). 8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.