Open navigation

Công văn 8933/VPCP-KGVX Thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8933 / VPCP - KGVX

V/v thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Y tế;

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại văn bản số 3774 / BHXH - CSYT ngày 01 tháng 10 năm 2015, số 3652 / BHXH - VP ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

 1. Trách nhiệm tin học hóa bảo hiểm y tế:

  Bộ Y tế chịu trách nhiệm tin học hóa trong thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế này đến cơ quan bảo hiểm xã hội để giám định thanh toán.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ dữ liệu do các cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chuyển đến.

 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện việc tin học hóa bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 36a / NQ - CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 và các văn bản có liên quan.

 3. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thanh toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện việc tin học hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ quỹ dự phòng bảo hiểm y tế cho đến khi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có kết cấu chi phí công nghệ thông tin được ban hành.

 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thành các nội dung về tin học hóa bảo hiểm y tế tại Thông báo số 102 / TB - VPCP ngày 27 tháng 3 năm 2015 và Thông báo số 205 / TB - VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo thực hiện tin học hóa bảo hiểm y tế trên cả nước xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • Các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam (để b/c);

 • Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

 • VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh

  Hà, Nguyễn Khắc Định, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;

 • Lưu: VT, KGVX (3). ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.