Open navigation

Công văn 6613/VPCP-KTTH ngày 28/08/2014 Thực hiện QĐ 03/2011/QĐ-TTg về Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6613/VPCP-KTTH

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10690/BTC-TCNH ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thực hiện điểm 1 công văn số 4223/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tổng hợp, đánh giá kết quả và các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, TKBT; TGĐ cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Văn Tùng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.