Open navigation

Thông tư 1305/QĐ-BLĐTBXH Đính chính TT 20/2014/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số:  1305 / QĐ - BLĐTBXH 


Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ  20 / 2014 / TT - BLĐTBXH  NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số  17 / 2008 / QH12  ngày 03 tháng 6 năm 2008;


Căn cứ Nghị định số  100 / 2010 / NĐ - CP  ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;


Căn cứ Nghị định số  106 / 2012 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số  20 / 2014 / TT -  BLĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề như sau:


Tại trang 1 dòng thứ 8 từ dưới lên của Thông tư đã in là “...Điều 5 của Nghị định số  49 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015”.


Nay sửa thành “...Khoản 6 Điều 1 của Nghị định số  74 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  49 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ;

 • HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Ngân hàng Chính sách xã hội;

 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

 • Công báo;

 • Website Chính phủ;

 • Website Bộ LĐTBXH;

 • Lưu: VT, TCDN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Phi

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.