Open navigation

Công văn 4056/LĐTBXH-LĐTL Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4056 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long


Trả lời công văn số  876 / STC - TCDN  ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn chế độ, chính sách giải quyết trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Bộ luật lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành thì không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.


  2. Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số  33 / 2012 / TT - BLĐTBXH  ngày 2/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số  59 / 2011 / NĐ - CP  ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó thôi việc, mất việc làm tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó. Trường hợp người lao động chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì công ty cổ phần còn phải giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động đối với cả thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trước khi chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa.


Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số  876 / STC - TCDN  thì Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long và thời gian thực tế làm việc tại Công ty Du lịch Cửu Long. Đối với người lao động chuyển đến làm việc cho Công ty Du lịch Cửu Long từ trước năm 1995 thì ngoài khoảng thời gian tính trả trợ cấp thôi việc nêu trên, Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long phải trả trợ cấp thôi việc cho cả thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trước khi chuyển đến Công ty Du lịch Cửu Long mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.


Trường hợp ông Nguyễn Văn Cưng làm việc theo chế độ bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long nên việc giải quyết chế độ cho ông Cưng do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (chủ sở hữu) chi trả theo văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Tài chính Vĩnh Long thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.