Open navigation

Quyết định 1516/QĐ-LĐTBXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động


BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1516 / QĐ - LĐTBXH 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Nghị định số  36 / 2012 / NĐ - CP  ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Căn cứ Nghị định số  106 / 2012 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục An toàn lao động,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Cục An toàn lao động, có chức năng đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật.


Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động có trụ sở tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế là Occupational Safety and Health Training Centre, viết tắt là OSHTC.


Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động:


 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dài hạn và hàng năm trình Cục trưởng Cục An toàn lao động phê duyệt để thực hiện;


 2. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng, nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật;


 3. Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động.


 4. Tổ chức cung cấp dịch vụ đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của pháp luật;

 5. Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định khác có liên quan;


 6. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, chuyển giao các chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;


 7. Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng của các hoạt động huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


 8. Cấp, đổi Giấy chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định;


 9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên, kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo chương trình của Bộ;


 10. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


 11. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động theo sự phân công của Bộ;


 12. Cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị, hội thảo cho các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tổ chức tại Trung tâm; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật;


 13. Thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động quản lý về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ, Cục An toàn lao động giao;


 14. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo qui định của Nhà nước và của Bộ;


 15. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định;


 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng và Cục trưởng Cục An toàn lao động.


Điều 3. Cơ cấu tổ chức


 1. Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.


 2. Các tổ chức trực thuộc gồm:


  1. Văn phòng;

  2. Phòng Kế hoạch - Tài chính;


  3. Phòng An toàn Xây dựng;


  4. Phòng An toàn Mỏ, Hóa chất;


   đ. Phòng An toàn Cơ, Nhiệt, Điện;


  5. Phòng Vệ sinh lao động;


g. Xưởng thực hành.


Điều 4. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị sau khi được Cục trưởng Cục An toàn lao động phê duyệt; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc; phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.


Điều 5. Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải chi phí hoạt động, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.


Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ các nội dung quy định trước đây về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động trái với quy định tại Quyết định này.


Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 7;

 • Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Doãn Mậu Diệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.