Open navigation

Công văn 4387/LĐTBXH-BHXH Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4387 / LĐTBXH - BHXH 

V/v giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái


Trả lời Công văn số  2136 / UBND - VX  ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Mai, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và quá trình công tác của bà Mai, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đồng ý vận dụng tính thời gian công tác từ tháng  4 / 1971  đến tháng  8 / 1991  để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Mai. Thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội ký quyết định.


Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ của bà Nguyễn Thị Mai, chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  • Sở LĐTBXH tỉnh Yên Bái;

  • BHXH tỉnh Yên Bái;

  • Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh Huân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.