Open navigation

Công văn 4359/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết lao động dôi dư khi cổ phần hóa


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4359 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v giải quyết lao động dôi dư khi cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


Trả lời công văn số  1504 / HCVN - TCNS  ngày 10/11/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về giải quyết lao động dôi dư khi cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số  91 / 2010 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào công ty thực hiện cổ phần hóa trước ngày 21 tháng 4 năm 1998, hiện đang làm việc, khi sắp xếp lại, công ty đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm, nhưng không bố trí được việc làm hoặc có tên trong danh sách thường xuyên của công ty nhưng không có việc làm (đang chờ việc), tại thời điểm sắp xếp lại, công ty vẫn không bố trí được việc làm thì được hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số  91 / 2010 / NĐ - CP  nêu trên.


  2. Công ty TNHH một thành viên DAP Vinachem thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được thành lập năm 2002. Người lao động làm việc cho Công ty TNHH một thành viên DAP Vinachem được tuyển dụng sau thời điểm 21 tháng 4 năm 1998. Vì vậy, khi Công ty TNHH một thành viên DAP Vinachem tiến hành cổ phần hóa, người lao động không thuộc đối tượng hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số  91 / 2010 / NĐ - CP . Trường hợp người lao động không bố trí được việc làm phải nghỉ việc thì thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật lao động.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.