Open navigation

Công văn 6316/CT-HTr Chính sách thuế TNDN đối với DN nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa làm kho


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6316/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửiCông ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị và Công nghệ

(Đ/c: tầng 15 tòa nhà 444 Hoàng Hoa Thám - p Thụy Khuê - Q Tây Hồ - Hà Nội) MST: 0102615919


Trả lời công văn số 43/TBCN ngày 21/04/2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị và Công nghệ hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 13 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCH Việt Nam và khoản 7 Điều 4 Chương I Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 thì kho ngoại quan không phải là cửa khẩu.


Căn cứ tiết b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về người nộp thuế TNDN:


“b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;”


Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam,


+ Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Chương I quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư:


“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại”

+ Tại khoản 5 Điều 2 quy định về đối tượng không áp dụng của Thông tư:


“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.”


Căn cứ công văn số 323/TCT-CS ngày 22/01/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu.


Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP XNK thiết bị và Công nghệ ký hợp đồng mua hàng với khách hàng nước ngoài có điều kiện giao hàng DAT Kho ngoại quan Vietrans Hải Phòng (Incoterms 2010) thì Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của hợp đồng mua bán, trách nhiệm thuê kho ngoại quan để xác định:


  • Trường hợp khách hàng nước ngoài có hoạt động bán, phân phối hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa theo quy định của pháp luật về thương mại thì khách hàng nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu của khách hàng trước khi thanh toán.

  • Trường hợp khách hàng nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì khách hàng nước ngoài không phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP XNK thiết bị và Công nghệ được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT4; P pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.